Privacy Statement Studio Gezond

Dit is het privacy statement van de Eenmanszaak Studio Gezond, hierna: Studio Gezond. Studio Gezond
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78666422 en is gevestigd aan Molenvaart
213 (1761AE) te Anna Paulowna. In dit document wordt uitgelegd hoe Studio Gezond omgaat met het
verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Studio
Gezond de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Studio Gezond, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Studio Gezond, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van
de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
Studio Gezond verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens;
● Financiële gegevens;
● Medische gegevens;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Studio Gezond verwerkt worden, hebben ten doel om:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● Het uitvoeren van haar diensten;
● Verbeteren van de dienstverlening;
● Het verrichten van betalingen;
● Nakomen van wettelijke verplichtingen;
● Het doen van marketing en communicatie uitingen;
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● Het versturen van nieuwsbrieven;
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Studio Gezond
worden persoonsgegevens verwerkt. Studio Gezond verwerkt uitsluitend gegevens die Studio Gezond
noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het
verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Studio Gezond bent aangegaan. Ook
kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website
www.studiogezond.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Studio Gezond biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Studio Gezond verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Bewaartermijn van het cliëntendossier is 20 jaar. Bewaartermijn van de administratie is 7 jaar.

Verwerking door derden
Studio Gezond deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op Studio Gezond kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Studio Gezond neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Studio Gezond behoudt zich het recht
voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of
onvolledig zijn. Studio Gezond aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is
ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel
voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen
geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom
van Studio Gezond voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Studio Gezond maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Studio Gezond mag, volgens de wet, cookies
op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken.
Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in
verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in
mogelijkheid.
De cookies die Studio Gezond gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat
er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw
browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website
bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen
worden geplaatst (no-follow).

Gebruik Social Media
Studio Gezond maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden
wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van
toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website
deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijst Studio Gezond u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswisseling;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wisseling van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met Studio Gezond.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
Definitief – Privacy statement – 23 november 2022

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl